Finanțări pentru afacerea ta

Iti oferim servicii de consultanta pentru atragerea de fonduri adaptate business-ului tau. 

Obtine finantarea adaptata afacerii tale

Start-Up Nation

200.000 lei

Vezi conditiile de finantare

Servicii de piață

295.000 lei

Vezi conditiile de finantare

Microindustrializare

500.000 lei

Vezi conditiile de finantare

Start-Up Nation

Programul ofera 200.000 lei nerambursabili si se acorda IMM-urilor infiintate dupa data de 01.01.2020, de catre antreprenori la inceput de drum, care nu sunt/nu au mai fost asociati in alta intreprindere.

Beneficiari eligibili:

Pot beneficia de prevederile programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

Sunt inregistrate conform Legii nr.31/1990;

Sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 din Legea nr. 346/2004;

Actionarii/Asociatii sai nu au/ nu au avut calitatea de asociat sau actionar in alta intreprindere beneficiara de ajutor financiar nerambursabil in cadrul edițiilor anterioare START-UP NATION, sau in cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”, respectiv HoReca;

Persoanele care au calitatea de asociaţi / acţionari sau administratori care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;

Nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.

Ajutor financiar nerambursabil:

Se poate acorda ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, astfel:

a) 100.000 Lei/beneficiar pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului;
b) 200.000 Lei/beneficiar pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului.

Conditii de finantare:

Finantarea oferita prin START-UP NATION se acorda IMMurilor care:

Au capacitatea de a asigura cofinantare de minim 15% din valoarea proiectului;

Sunt infiintate dupa data de 01.01.2020;

Au in structura actionariatului, asociati/actionari care NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică.

Finantarea se acorda pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

✓ Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;

✓ Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din valoarea AFN.

✓ Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor tehnologice. Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului în valoare eligibilă de maxim 50.000 lei (cu excepția celor 100% electrice) și maxim 1 autoturism/ beneficiar;

✓ Achiziția spațiilor de lucru, valoarea acestora fiind stabilită în urma unei evaluări ANEVAR. Spațiile NU trebuie să aibă destinaţie locativă;

✓ Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

✓ Echipamente IT tehnică de calcul;

✓ Pachet digital (voucher de digitalizare)- achizitie obligatorie (minim site web de prezentare/magazin online, cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, promovare site, soft necesar desfasurarii activitatii, semnatura electronica) – minim 25.000 lei. Pachetul digital poate conține și echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete;

✓ Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;

✓ Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene;

✓ Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

✓ Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 10.000 lei;

✓ Salarii, utilitati in limita plafoanelor de 30.000 lei, la crearea unui loc nou de munca, respectiv 60.000 lei la crearea a doua locuri noi de munca;Salarii, utilitati in limita plafoanelor de 30.000 lei, la crearea unui loc nou de munca, respectiv 60.000 lei la crearea a doua locuri noi de munca;

✓ Placute informative obligatorii in limita a 500 lei;

✓ Cheltuieli financiare aferente creditelor.

Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata – 295.000 lei

Programul ofera ajutor financiar pentru aproximativ 170 de beneficiari, in anul 2022, din bugetul alocat de 50.000.000 lei.

Beneficiari eligibili:

Pot beneficia de prevederile programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere, următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990;
b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1);
c) au capital social integral privat;
d) asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
e) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
f) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat la momentul inscrierii online;
g) sunt înființate pînă la data de 31.12.2019 inclusiv;
h) nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate;
i) Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică;
j) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
k) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / AIMMAIPE /Consiliului Concurenței sau unui alt furnizor de ajutor de stat/ de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile și penalităţile aferente;
l) crează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.

Ajutor financiar nerambursabil:

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022, aprobat prin Legea nr. 317/2021 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2022 este de 50.000.000 lei, ajutorul financiar fiind aproximativ 295 000 lei. (aproximativ 170 de beneficiari in anul 2022).

Conditii de finantare:

Finantarea oferita prin Programul destinat activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata se acorda IMMurilor care:

O Au capacitatea de cofinantare de minim 25% din valoarea proiectului;
O Sunt infiintate pana la data de 31.12.2019;
O Au obtinut profit net la 31.12.2021;
O Au un numar mediu de cel putin 3 angajati la 31.12.2021;
O Creeaza minim 2 locuri de munca prin program;
O Au o vechime a activitatii autorizate egala sau mai mare de 24 de luni.

Finantarea se acorda pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

a) Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

b) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii de depozitare. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / depozitare;

c) Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la Echipamente tehnologice.

d) Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

e) Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;

f) Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim 25000 lei;

g) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în cererea de rambursare; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare;

h) Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de Microindustrializare -Fabricat în România de către Guvernul României” în valoare de maxim 500 de lei;

i) Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

Programul national multianual de Microindustrializare – 500.000 lei

Pot beneficia de prevederile programului societăţile de tip IMM, infiintate pana la data de 31.12.2019, inclusiv si activeaza in domeniul productiei.

Beneficiari eligibili:

Pot beneficia de prevederile programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990;
b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) ;
c) au capital social integral privat;
d) asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
e) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
f) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat la momentul inscrierii online;
g) sunt înființate pînă la data de 31.12.2019 inclusiv;
h) nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate;
i) Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică;
j) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
k) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / AIMMAIPE /Consiliului Concurenței sau unui alt furnizor de ajutor de stat/ de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile și penalităţile aferente;
l) creează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.

 

Ajutor financiar nerambursabil:

– Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 500.000 lei/beneficiar.

Conditii de finantare:

Finantarea oferita prin Programul de Microindustrializare se acorda IMMurilor care:

O Au capacitatea de cofinantare de minim 25% din valoarea proiectului;

O Sunt infiintate pana la data de 31.12.2019;

O Au obtinut profit net la 31.12.2021;

O Au un numar mediu de cel putin 3 angajati la 31.12.2021;

O Creeaza minim 2 locuri de munca prin program;

O Au o vechime a activitatii autorizate egala sau mai mare de 24 de luni.

Finantarea se acorda pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

a) Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

b) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii de depozitare. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / depozitare;

c) Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la 4.3.1 lit. a);

d) Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

e) Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;

f) Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim 25000 lei;

g) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în cererea de rambursare; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare;

h) Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de Microindustrializare -Fabricat în România de către Guvernul României” în valoare de maxim 500 de lei;

i) Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

Iti doresti accesarea unuia dintre fondurile de mai sus?

Suntem aici sa te ajutam!

Pentru ca ne dorim sa fim partenerii tai in dezvoltarea afacerii, trimite-ne ideea ta de proiect si datele de contact si noi te vom contacta pentru o analiza gratuita a ideii de afacere si incadrarea acesteia pe o linie de finantare.

Pentru personalizarea și îmbunătățirea experienței tale, site-ul web folosește module cookie. Folosind antreprevision.ro, ești de acord cu politica noastră privind modulele cookie. Mai multe informatii...

ANTREPREVISION respectă sfera privată a utilizatorului și se obligă să protejeze orice informație personală pe care clienții o furnizează prin intermediul site-ului nostru. Informațiile ce urmează sunt făcute să ajute utilizatorii site-ului să înțeleagă ce informații sunt colectate de către ANTREPREVISION de pe website și cum sunt acestea utilizate. Vă rugăm să citiți de asemenea și Declaratia de Confidentialitate. Prin accesarea, navigarea și/sau utilizarea site-ului nostru clienții confirmă, fără limitare și calificare, că au citit, înțeles și sunt fost de acord cu termenii și condițiile de utilizare și prin urmare își dau consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor în acord cu acești termeni. În general utilizatorii pot vizita website-ul nostru fără a ne spune cine sunt și fără a dezvălui informații personale. Site-ul nostru utilizează cookie-uri numai pentru a asigura cea mai bună experiență a utilizatorului. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Cookie-urile pot fi „permanente” sau „pe sesiune”: un cookie permanent va fi stocat de către browser și va rămâne valid până la data setată a expirării, în cazul în care nu este șters de către utilizator înainte de data expirării; un cookie pe sesiune va expira la sfârșitul sesiunii, atunci când browserul web este închis. Noi utilizăm ambele variante de cookies pe website-ul nostru. Utilizăm de asemenea Google Analytics pentru a analiza utilizarea website-ului nostru. Furnizorul nostru de analize generează date statistice și alte informații despre site cu ajutorul cookies-urilor. Cookies-urile utilizate pentru analiză pe site-ul nostru au următoarele nume: _ga, _gat. Informațiile generate legate de website-ul nostru sunt utilizate pentru a crea rapoarte despre utilizarea website-ului nostru. Politica de confidențialitate a furnizorului nostru de statistici este disponibilă la: http://www.google.com/policies/privacy/ Utilizatorii pot controla și/sau șterge cookies. Informații despre aceasta pot fi consultate pe https://www.aboutcookies.org/. Blocarea sau ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ pentru stabilitatea multor website-uri. Dacă utilizatorii aleg să blocheze cookies-urile, ei nu vor fi capabili să utilizeze toate caracteristicile de pe website-ul nostru. Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante sau schimbări ale structurii corporative în DP Solutions. Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ce privește politica noastră de cookie-uri.

Închide